Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovídá MŠMT

5. 12. 2009

Přijímací řízení na střední školy probíhá v roce 2009 novým způsobem a rodiče, žáci, někdy i učitelé jsou ze všech těch novinek trochu zmateni. Pokud také nevíte, jak přesně postupovat v případě, že vaše dítě bude nebo naopak nebude přijato na vybranou školu, přečtěte si některé nejčastěji kladené dotazy a odpovědi vypracované ve spolupráci s MŠMT ČR.

Co dělat, když se termíny přijímacích zkoušek kryjí?

Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Žák tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí označit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).

Co musí žák udělat nastanou-li skutečnosti, pro které se nemůže zúčastnit přijímacích zkoušek v daném termínu (např. onemocní)?

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se může konat nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.

Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení.

Kdo vydává tzv. zápisový lístek?

Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek v základní škole, která mu ho vydá na základě § 60a odst. 2 školského zákona.(A to i v případě, že jde o cizince).

Všichni ostatní uchazeči dostanou zápisový lístek na krajském úřadu na základě žádosti.

Krajský úřad tedy vydává na základě žádosti příslušným uchazečům zápisové lístky, potvrzuje je a o vydaných zápisových lístcích vede přesnou evidenci. Každému uchazeči vydává jeden zápisový lístek na následující školní rok.

 

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?

Druhá a další kola byla organizována již v předchozím modelu přijímacího řízení a lze očekávat, že budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu. Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, které bude moci přijmout. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy uchazečům nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení? (Dosud to byl neomezený počet.)

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo i v předcházejícím období.

Pokud již uchazeč odevzdal zápisový lístek na vybranou střední školu, může změnit své rozhodnutí? V jaké lhůtě?

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle ředitel školy bezodkladně po ukončení hodnocení uchazečů, které musí proběhnout do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů (7 kalendářních dnů), pak je považováno za doručené. Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se práva být přijat za žáka dané střední školy.
Zápisový lístek může uchazeč vzít zpět pro potvrzení svého zájmu o vzdělávání na jiné SŠ, pokud písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání. Zároveň tím bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. (Je ale možné o něj požádat za libovolně dlouhou dobu, zde není stanovena žádná lhůta). Střední škola na základě žádosti vydává zpět zápisové lístky bez zbytečného odkladu.

Co může udělat (jaké možnosti má) žák, který obdrží ze všech tří škol rozhodnutí, že nebyl přijat?

Uchazeč, který obdržel rozhodnutí o nepřijetí, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. To je možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, se odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu Hlavního města Prahy). Rozhodnutí může být změněno v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu), nebo je příslušný spis předán se stanoviskem odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. V případě ostatních škol se postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.
Uchazeč se může rovněž hlásit na střední školy v rámci dalších kol přijímacího řízení. Informace o dalších vyhlášených kolech i volných místech lze zjistit na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů. Krajské úřady zveřejňují, i způsobem umožňujícím dálkový přístup, přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení.
Uchazeč podá přihlášku/-y ke vzdělání na SŠ obdobným způsobem jako v prvním kole přijímacího řízení. Počet přihlášek v dalších kolech není omezen. Termíny pro podání přihlášky stanoví ředitel SŠ. Přihlášku si může uchazeč vyzvednout u ředitele střední školy (vedle zakoupení formuláře nebo jeho stažení z www.msmt.cz) a podat ji přímo řediteli SŠ. Zájem o vzdělávání se opět potvrzuje zápisovým lístkem.

MŠMT ČR, 17.4.2009, www.msmt.cz